“เกษตรเชียงใหม่เชิญเกษตรกรร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย5,500ไร่”

0
519

“เกษตรเชียงใหม่เชิญเกษตรกรร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย5,500ไร่”

วันที่ 9พฤศจิกายน 2561นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย ประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร “ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 13พฤศจิกายน 2561 เวลาทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 เวลา 10.30-11.00น. และทางจานดาวเทียม PSI เวลา 13.30-14.00น.


ในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งเป้าหมายดำเนินการจำนวน 200,000ไร่ ใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ เกษตรกร 13,500 ครัวเรือนจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายพื้นที่กว่า 5,500 ไร่ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ ไม่เกิน 15ไร่ๆละ 1,000 บาท โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ทำการเพาะปลูกข้าว ในช่วง 1พฤศจิกายน61ถึง 30เมษายน 62 อีกทั้งคำนึงความเป็นไปได้ด้านการตลาดส่วนพืชที่แนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกก็จะเป็นพืชไร่ และพืชผัก อาทิ พืชตระกูลถั่ว งา ข้าวโพดหวาน คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ฟักทองเป็นต้น ซึ่งเกษตรกรรายใดที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน