การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 61

0
438

วันที่ 12 พ.ย.61 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ อาทิ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนและสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น, พิจารณาความเห็นชอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ตำบลบ้านกลาง, พิจารณาความเห็นชอบการรับโอนศูนย์กีฬา และนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง จากสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมครบถ้วนทุกคน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง