ศพก.แม่แจ่ม ต่อยอด สู่ โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

0
680

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่แจ่ม (ศพก.อำเภอแม่แจ่ม ) โดยนายชุมพล กาวิน่าน ประธาน ศพก.อำเภอแม่แจ่มให้ข้อมูลว่า ศพก.อำเภอแม่แจ่ม มีกิจกรรมหลักภายในศูนย์คือ การทำไร่นาสวนผสม,การปลูกพืชหมุนเวียนและการเลี้ยงสัตว์ อาธิเช่น ไก่ไข่ ปลา กบ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ ภายในศพก.ได้ ซึ่งศพก.แห่งนี้ ยังอยู่ในพื้นที่ ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการการเกษตร อย่างยั่งยืน และในปี 2561 นี้ ยังได้รับงบประมาณ จาก โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รายย่อย มาสนับสนุน ต่อยอดโครงการฯอีกด้วย ในการนี้นายธรรมนูญ สนธิคุณ เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมให้ข้อมูล ณ ศพก.แม่แจ่ม อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่