น้ำพริกจากโครงการ 9101ฯ ต่อยอดสู่การผลิตเส้นขนมจีนแห้ง ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
798

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำน้ำพริกสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับงบประมาณ ในการดำเนินงาน จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาผลิตน้ำพริกเพื่อจำหน่าย โดยประธานกลุ่มฯกล่าวว่า หลังจากการเริ่มผลิตน้ำพริก ได้มีลูกค้าสอบถามถึงเส้นขนมจีน ทางกลุ่มจึงได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อที่จะผลิตเส้นขนมจีน เพื่อจำหน่าย ประกอบกับ ในปี 2561 มีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เข้ามา ทางกลุ่มจึงได้ ขอรับงบประมาณ เพื่อมาดำเนินการ ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิต เส้นขนมจีน นายธรรมนูญ สนธิคุณ เกษตรอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า ทางกลุ่มฯได้ ขอรับงบประมาณ จากโครงการฯ จำนวน 300,000 บาท มาต่อยอดจากการผลิตน้ำพริก มาสู่การผลิตเส้นขนมจีนแห้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในพื้น ทำให้กลุ่มมีรายได้หมุนเวียน ภายในกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น