พช.เชียงใหม่ เปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0
511

พช.เชียงใหม่ เปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน และ บรรยายเรื่อง “การพัฒนา 5 ด้าน (OTOP นวัตวิถี) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และบริการตามความพร้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างและพัฒนาบุคคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริการชุมชนได้

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่

สำหรับกิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยวฯในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รับรู้และมองเห็นเสน่ห์ในชุมชนของตนเอง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาด้านท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อขยายผลการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเดินทางเข้ามาใช้บริการในชุมชน และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และ แม่ฮองสอน จำนวน 300 คน (พื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 16 จุดๆละ 300 คน จำนวนทั้งสิ้น 4,800 คน) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษา ตัวแทนประชาชน Blogger และ สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่