ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยการแข่งขัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

0
631

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยการแข่งขัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โดย รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถ้วยพระราชทานให้ คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวของภาคเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจามจุรี อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

/ร