ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นชนบท

0
2714

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นชนบท
ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่

​ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้รับมอบโครงการ


​นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาลว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเด็กและชุมชนโดยเฉพาะความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ของปราชญ์ในชุมชนสู่ลูกหลาน ซึ่งชุมชนบ้านป่าตาล เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความรู้ด้านศิลปะได้พยายามดัดแปลงการปั้นอิฐมอญมาปั้นตุ๊กตา โดยใส่รอยยิ้มในตุ๊กตาทุกตัว จนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตุ๊กตาบ้านป่าตาล โดยใช้ชื่อว่า “ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล”


​ธนาคารจึงได้ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาลในครั้งนี้ ด้วยการส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด พร้อมจัดสร้างโรงเรือนและจัดซื้อเตาเผาตุ๊กตารุ่นใหม่ มอบให้โรงเรียนบ้านป่าตาล และร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนชน จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดการปั้นตุ๊กตาดินยิ้ม เพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดและเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย
​ “นอกจากส่งมอบคอมพิวเตอร์และห้องสมุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและชุมชนในการค้นคว้าหาความรู้แล้ว ในครั้งนี้ ธนาคารยังสนับสนุนชุมชนในการสานต่ออาชีพปั้นอิฐมอญเป็นตุ๊กตาอีกด้วย การสร้างเป็นศูนย์การถ่ายทอดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป”