เทศบาลไชยสถานจัดกิจกรรม”ร้อยดวงใจ สืบสานโคมประทีปล้านนาอู้จ๋าป๋าเวณียี่เป็ง”

0
826

เทศบาลไชยสถานจัดกิจกรรม”ร้อยดวงใจ สืบสานโคมประทีปล้านนาอู้จ๋าป๋าเวณียี่เป็ง”

เทศบาลตำบลไชยสถานจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 “ร้อยดวงใจ สืบสานโคมประทีปล้านนาอู้จ๋าป๋าเวณียี่เป็ง “เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองบนพื้นฐานความรู้แนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพ”ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ในชุมด้วยความสงบสุขและเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาโดมเอนกประสงค์วัดบ้านยวม หมู่ 5 ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จว.เชียงใหม่ นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย นายประทิน ดวงแก้ว,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน,นางพรทิพย์ สุภาพพรชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน,นายอิ่นแก้ว อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ,นายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาล ,นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน รองปลัดปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ร่วมกันเปิดโครงการพัฒนาคณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 หัวข้อ”ร้อยดวงใจ สืบสานโคมประทีปล้านนาอู้จ๋าป๋าเวณียี่เป็ง “โดยมีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข สูงวัย ไชยสถาน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งนี้ มีการพบปะกันระหว่างนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยสถานกับผู้สูงอายุ ประธานนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข สูงวัย ไชยสถาน พบโฆษกชื่อดัง/นักจัดการวิทยุ 90 เมกะเฮิร์ต คุณศรีนวล นพดล และศิลปินล้านนยอดนิยม วิฑูรย์ ใจพรหม มาร่วมร้องเพลงคำเมืองล้านนา การแสดงตลก ให้ผู้สูงวัยไชยสถาน ได้รับดู รับชมอย่างสนุกสนาน ช่วยให้ผู้สูงอายุได้คลายเครียด นอกจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมทำโคมล้านนาทรงแปดเหลี่ยม โดยผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านตัดดอกตัดตุง ช่วยกันตัดดอกโดยใช้กระดาษเงิน(สลับสีเหลืองและสีส้ม) นำไปตกแต่งโคมของตนเองเพื่อใช้ในงานประเพณียี่เป็งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้


นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน ควรได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่า และมีศักยภาพ” ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม ทั้งนี้เทศบาลตำบลไชยสถาน เน้นหนักในการเรื่องการพัฒนา การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น ทำให้อายุยืน
ทั้งนี้โรงเรียนสร้างสุข สูงวัยไชยสถาน มีจำนวนนักเรียนกว่า 200 คน เข้ามาร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ทำให้เกิดจิตปัญญา รู้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย ตลอดจนเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ในสังคม เกิดความสงบสุขมีประโยชน์ต่อชุมชน คนสูงวัยไชยสถาน.