อบจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว

0
527

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด กล่าวรายงานเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิตและชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าว และถ่ายทอดความรู้ในการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าการเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย