อบจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดเวทีประชาคม “สภายางนา ครั้งที่ 1”

0
669

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการการรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน จัดเวทีประชาคม “สภายางนา ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวทีประชาคม “สภายางนา ครั้งที่ 1” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู
และจัดการต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ทั้งการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบโคนต้นยางนา หรือการปลูกต้นยางนาทดแทนต้นที่ตาย เพื่อเป็นการจัดการดูแลรักษาต้นยางนาให้ฟื้นคืนสภาพอย่างสมบูรณ์ ให้ถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ อยู่คู่ชาวเชียงใหม่อย่างปลอดภัย สวยงามและยั่งยืน โดยมีบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้งและเทศบาลตำบลสารภี เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้