ซันสวีท ส่งมอบเครื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะ4.0 ยกระดับเกษตรกรไทย

0
548

ซันสวีท ส่งมอบเครื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะ4.0 ยกระดับเกษตรกรไทย


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ “โอกาสพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตร 4.0”ให้กับเกษตรกร จาก2 อำเภอ ดอยหล่อ, แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติกับทางบริษัท ฯโดยมีรศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาเป็นระยะเวลา 20 ปี ภายใต้โครงการ Smart Farm โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์และพัฒนาในภาคการเกษตร ภายในศูนย์เรียนรู้ KC Farm โดยโครงการนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกศน.จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ 9 อำเภอ ส่งมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดหวานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การทำเกษตรยุคใหม่4.0 ต่อไป