ธ.ก.ส.ลำปาง พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

0
418

ธ.ก.ส.ลำปาง พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแจ้ง ธ.ก.ส.ใกล้บ้านได้

วันที่ 27 พ.ย.61 นายสุชาติ นิตยพงศ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 โดยกล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกร เพื่อให้ชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ไว้ในยุ้งฉางของตนเองเพื่อรอราคา เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการดังกล่าวนั้นได้กำหนดวงเงินสำหรับข้าวเปลือกความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ดังนั้น ข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป ตันละ 11,800 บาท และลดต่ำลงตามชั้นคุณภาพละ 200 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าวต่ำกว่าร้อยละ 20 ไม่รับเข้าโครงการ

สำหรับข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวตันละ 10,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,500 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,900 บาท ซึ่งเกษตรกรที่มียุ้งฉางของตนเองสามารถเข้าร่วมโครงการนี้กับ ธ.ก.ส. โดยตรง และเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางของตนเอง สามารถเข้าร่วมโครงการโดยนำข้าวเปลือกฝากไว้ในยุ้งฉางของสถาบันเกษตรกรที่รับฝากข้าวเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกโครงการในยุ้งฉางของตนเองนานกว่า 1 เดือน จะได้ค่าฝากเก็บและดูแลรักษาข้าวเปลือกอีกตันละ 1,500 บาท สำหรับเกษตรกรที่ฝากเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของสถาบันเกษตรกรจะได้ค่าฝากเก็บและดูแลรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ผู้รับฝากข้าวจะได้ค่าฝากเก็บและดูแลรักษาข้าวเปลือกตันละ 500 บาท

โดยจังหวัดลำปาง คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 22,000 ตัน จำแนกเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิประมาณ 2,000 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวประมาณ 20,000 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วประมาณร้อยละ 40 เกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวและตากข้าวเปลือกนำขึ้นยุ้งฉางเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน กลุ่มลูกค้า หอกระจายข่าวและรายการวิทยุที่ทางธนาคารจัดอยู่ และแจ้งให้เกษตรกรผู้สนใจรวบรวมรายชื่อแจ้งไปยัง ธ.ก.ส. สาขาที่เกษตรกรมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นประมาณ 6,000 ราย ผลผลิตประมาณ 22,000 ตัน

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตร ปีการผลิต 2561/62 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเพื่มสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน นำเงินไปรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดเป็นเงินจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้จำนวน 12,500 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรชาวนาที่สนใจ สามารถสอบถามและรวบรวมรายชื่อส่งให้ ธ.ก.ส.สาขา ใกล้บ้านของตนเองได้