การประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง

0
638

วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสียหาย และอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาระบบการจัดการน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อาทิ เช่น 1. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำแม่ตีบ 2. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำร่องส้าว 3. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำแม่ยาก 4. สภาพปัญหาน้ำ รางระบายน้ำในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย