รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “ Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ”

0
369

รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม ปี 2561 และร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์” โดยอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดิน การพัฒนาและอนุรักษ์ดินให้เป็นรูปธรรมและเป็นทิศทางเดียวกัน ที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบ และการทำเกษตรปลอดสารเคมีต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ” ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินที่จะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับ งานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม ปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการจากเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับเรื่องดิน กิจกรรมตลาดนัดขยะ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ การมั่วคัวฮอมอาหารปลอดสารเคมี (โนโฟม/โนพลาสติก) การจำหน่ายสินค้า Otop ของดีเมืองแม่แจ่ม และการแสดงจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

ด้าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า อำเภอแม่แจ่มได้แสดงเจตนารมย์ที่จะลดการใช้สารเคมีเข้มข้นมาทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในกิจกรรมในงานวันดินโลกนี้ก็จะมีการลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ Earth safe กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และบ้านขี้มูกในการผลิตผักอินทรีย์เพื่อเด็กนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนได้บริโภคอย่างปลอดภัยด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ยังได้มีการลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่งของอำเภอแม่แจ่มที่จะปิดบ่อขยะ และเตรียมความพร้อมในการ Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอแม่แจ่มได้ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ได้ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่จะลดปัญหาไฟป่าหมอกควันในเชิงระบบ ให้สามารถตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง