เกษตรแพร่จัดใหญ่งาน “วันส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” ประจำปี 61 ที่ อ.วังชิ้น

0
2283

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับอำเภอวังชิ้นจัดงาน “ส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น

นายฉลอง เพชรศักดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแพร่ให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประกอบกับในอำเภอวังชิ้นเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะส้มเขียวหวาน ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในอำเภอวังชิ้นเป็นจำนวนมากและถือเป็นผลิตผลสำคัญ

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จึงได้ร่วมกับอำเภอวังชิ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดส้มเขียวหวาน โดยกำหนดจัดงาน “ส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” ประขำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส้มเขียวหวานและของดีจังหวัดแพร่ การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาส้มเขียวหวานจังหวัดแพร่ สู่ตลาดเกษตรปลอดภัย และการกระจายสินค้าสู่ตลาดสากล” การประกวดผลผลิตส้มเขียวหวาน การสาธิตการแปรรูปผลผลิตจากส้มเขียวหวานและสินค้าเกษตรปลอดภัย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล(OTOP) ในจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชม เลือกซื้อสินค้า และส่งผลผลิตเข้าร่วมประกวดในงาน “ส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” ประจำปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ‭054 – 511 214‬ ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ