ชวนชมกล้วยไม้-ไม้ดอกไม้ประดับที่ชนะการประกวด ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

0
717

ประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร สวยงามละลานตา กว่า 2,000 ต้น พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

การประกวดกล้วยไม้ และ ไม้ดอกไม้ประดับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ได้รับความสนใจส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก มีการแบ่งประเภทการประกวดหลายหมวดหมู่ ได้แก่ การประกวดกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม มีทั้งกล้วยไม้เดี่ยว สกุลต่างๆ / กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม/กล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก / กล้วยไม้หมู่
ในส่วนของไม้ดอกและไม้ประดับ แบ่งเป็น ไม้ประดับกระถาง 16 ประเภท / กระบองเพชร 15 ประเภท / บอนสี 11 ประเภท/ โป๊ยเซียน 19 ประเภท / บอนไซ 35 ประเภท / ชวนชมยักษ์ 11 ประเภท / สับปะรดสี 10 ประเภท / ไม้อวบน้ำ 15 ประเภท / เฟิร์น 12 ประเภท โกสน 13 ประเภท และไม้ดอกไม้กระถางอีก 10 ประเภท ได้รับความสนใจส่งไม้เข้าประกวดมากถึง 2218 ต้น แยกเป็น กล้วยไม้ 1308 ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ 910 ต้น ซึ่งผลการประกวดรางวัล รางวัลยอดเยี่ยมของงาน มีดังนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน “กล้วยไม้พันธุ์แท้”
ได้แก่ กล้วยไม้ดิน Calantae Vestita ของ คุณสันติ กระจาดทอง
2. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน “กล้วยไม้ลูกผสม”
ได้แก่ กล้วยไม้ดิน Cymbidium Medison Fall ของ คุณพงศธร จี่สม

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท มีดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยมไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภทไม้ดอก
รางวัลยอดเยี่ยมไม้ดอกกระถาง ได้แก่ คุณสิยาภรณ์ มังตรีสรรค์
ประเภทบอนสี จำนวน 2 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมบอนสี (เดี่ยว) ได้แก่ คุณทรงธรรม อรัญยกานนท์
2. รางวัลยอดเยี่ยมบอนสี (กอ) ได้แก่ คุณทรงธรรม อรัญยกานนท์
ประเภทชวนชม จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมชวนชม ได้แก่ คุณเทวินทร แสงทอง

ประเภทโกสน จำนวน 2 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมโกสน (ลำต้นเดี่ยว) ได้แก่ คุณทรงธรรม อรัญยกานนท์
2. รางวัลยอดเยี่ยมโกสน (ลำต้นทรงพุ่ม) ได้แก่ คุณทรงธรรม อรัญยกานนท์
ประเภทแคสตัส จำนวน 2 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมแคสตัส ได้แก่ สวนขจี
2. รางวัลยอดเยี่ยมไม้อวบน้ำ ได้แก่ สวนขจี

ประเภทโป๊ยเซียน จำนวน 2 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมโป๊ยเซียน (ไม้เดี่ยว) ได้แก่ นายพงศกร พรชัยเจริญ
2. รางวัลยอดเยี่ยมโป๊ยเซียน (ไม้กลุ่ม) ได้แก่ นายพงศกร พรชัยเจริญ

ประเภทสับปะรดสี จำนวน 1 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมสับปะรดสี ได้แก่ นายปรีญาพัชญ์ สุวรรณโชติภัทร์
ประเภทบอนไซ จำนวน 4 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมบอนไซ (ไม้ซาก) ได้แก่ คุณสุทธารี เขื่อนแก้ว
2. รางวัลยอดเยี่ยมบอนไซ (ไม้ทรงมาตรฐาน) ได้แก่ คุณณัชชา สมปรารถ 3. รางวัลยอดเยี่ยมบอนไซ (ไม้ทรง) ได้แก่ คุณศิรินทิพย์ มณีจักร
4. รางวัลยอดเยี่ยมบอนไซ (ไม้ตอ) ได้แก่ คุณสุทธารี เขื่อนแก้ว

ประเภทเฟิร์น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลยอดเยี่ยมเฟิร์น (ชายผ้าสีดา) ได้แก่ คุณพงศธร จี่สม
2. รางวัลยอดเยี่ยมเฟิร์น (ทั่วไป) ได้แก่ คุณดามวรรณ วงษ์แตง

ประเภทไม้ด่าง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม (ไม้ด่าง ) ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ ชนะวงษา

ประเภทไม้ประดับ จำนวน 2 รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทไม้ประดับ (อโกลนีมา) ได้แก่ คุณสมศักดิ์ สวัสดิรักษ์
2. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทไม้ประดับ (กลุ่มอื่น ๆ) ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ ชนะวงษา

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกล้วยไม้
1. สกุลรีแนนเธอร่า และลูกผสม ได้แก่ พันโทบัญชา มนูญญา
2. สกุลกล้วยไม้ดิน และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณสันติ กระจาดทอง
3. สกุลซิมบิเดียม และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณพงศธร จี่สม
4. สกุลออนซิเดียม และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณณัฐพล ชมคำ
5. สกุลคัทลียา และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณวุฒิพันธ์ กี่สง่า
6. สกุลหวาย ได้แก่ พันโทบัญชา มนูญญา
7. สกุลช้าง ได้แก่ คุณสมจิตร์ ยาดี
8. สกุลรองเท้านารี และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณธนวัฒน์ รอดขาว
9. สกุลแวนด้า ได้แก่ คุณวุฒิพันธ์ กี่สง่า
10. สกุลสิงโตกรอกตา และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณชารี ศรีคงศรี
11. สกุลฟาแลนนอฟซีส และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณณัฐพล ชมคำ
12. สกุลออนซิเดียม และสกุลใกล้เคียง ได้แก่ คุณบุญเสริม พุ่มเพลินพิศ
13. กล้วยไม้พันธุ์แท้ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ คุณชารี ศรีคงศรี
14. กล้วยไม้ลูกผสมชนิดอื่น ๆ ได้แก่ พันโทบัญชา มนูญญา
15. กล้วยไม้หมู่ ๆ ละ 5ต้น/ยอด ได้แก่ คุณณัฐนันท์ พรมบุญชู

กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด จัดแสดงให้เข้าชมฟรี ณ บริเวณโดมพรรณไม้ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561