มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5

0
745

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” หรือ CRCI2018 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการดี เปิดเผยว่า “การประชุมวิจัยนานาชาติ CRCI ในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกและวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้แล้วงานนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งจะเป็นจุดร่วมให้นักวิจัยได้สร้างผลงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไป”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการวิจัย การเสวนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้วย