การแข่งขันกรีฑานักเรียน ดอยสะเก็ดเกมส์ ครั้งที่ 7 / 2561

0
707

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ดอยสะเก็ดเกมส์ ครั้งที่ 7 / 2561 พร้อมด้วยนายณรงค์ เสาร์แก้ว ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน บุคคลากรทางการศึกษาในอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมทั้งสรรหานักกีฬา เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป โดยการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนในครั้งนี้ มีทีมนักกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดอำเภอดอยสะเก็ด ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 7 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย 1.กลุ่มโรงเรียนบนภูเขา 2.กลุ่มโรงเรียนลวงเหนือ 3.กลุ่มโรงเรียนเชิงดอย 4.กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร 5.กลุ่มโรงเรียนบูรพา 6.กลุ่มโรงเรียนศึกษาสัมพันธ์ 7.กลุ่มโรงเรียนสันปูเลย และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวมกว่า 3,000 คน และครูผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม 200 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่