ปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มแม่น้ำฝาง ครั้งที่ 14

0
649

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มแม่น้ำฝาง ครั้งที่ 14 พร้อมด้วยพระครูสมุห์สามารถ ฐิตเวที ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง รวมถึงให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานทางวิชาการต่อชุมชน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 21 กิจกรรม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 732 รูป/คน ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง – พระนางสามผิว โรงเรียนวัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่