เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน

0
931

วันนี้ (18 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน, แกนนำชุมชนกลุ่มต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเข้าร่วมโครงการฯ มีการบรรยายในหัวข้อ หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนหมู่บ้าน แนวคิดและเทคนิคการจัดทำ ทบทวน แผนชุมชน และการบูรณาการแผนชุมชน เพื่อการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การบริหารความขัดแย้งในชุมชนแบบเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก นายชนพัฒน์ ธิติเวศน์สกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและกระบวนการกลุ่ม โดยการใช้ฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประยุกต์ในการจัดทำแผนชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และการบูรณาการแผนชุมชนตำบลบ้านกลาง เชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด”โดย นางสาวปราณี อินทนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ในการนี้ นายชาตรี กิตติธนดิตย์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ม.2 ต.บ้านกลาง ในครั้งนี้ด้วย