การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง

0
405

วันนี้ (18 ธ.ค. 61) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง อาทิ ขอรับพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง, ขอรับการพิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง จำนวน 2 คน เพื่อเป็นอนุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เนื่องจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้หมดวาระลง ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ซึ่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจากประกาศฯ พ.ศ.2557 ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง จำเป็นต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา และขอรับการพิจารณาการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน และแนวทางการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งต่อไป เดือนมกราคม 2562