เสวนาวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางการผลิตลำไยในยุคดิจิตอล”

0
408

เสวนาวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางการผลิตลำไยในยุคดิจิตอล” งานเกษตรแม่โน้ 85 ปีฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาทางวิชาการ “เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการผลิตลำไยในยุคดิจิตอล” ในงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณม์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเปิดการเสวนา

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่ในวงการเพาะปลูกลำไยจากหลายพื้นที่ ได้แก่ นายอำนาจ จันทรส นายกสมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรี, นายสุพล ลิมป์รัดาวงศ์ อุปนายกสมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรี, นายไพรัช เทียนทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไย ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร , นายอรรณพ คำนวล ประธานกลุ่มลำไยนอกฤดูบ้านเหล่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มาร่วมเสวนาพร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิตติ์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้