ทต.บ้านกลางจัดประชุม

0
563

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลางฯ , เพื่อพิจารณาการคัดเลือกประธานกรรมการฯ, รองประธานกรรมการฯ, เลขานุการฯ และเหรัญญิก ซึ่งมติที่ประชุมฯ เห็นควรให้ นางศรีเนตร สมเปาจี เป็นประธานกรรมการฯ, นายสุพจน์ เขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการฯ, นายโพธิน โพธิจินดา รองประธานกรรมการฯ, นางพวงเพชร อนุใจ เหรัญญิก และนางมณฑา ไชยนวล เลขานุการฯ, การพิจารณาเปิดบัญชีออมทรัพย์และผู้ร่วมเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ดำเนินการ, ขอรับความเห็นชอบสนับสนุนงบกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง และ (ร่าง) ระเบียบกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง