วิทยุการบินฯ พร้อมอานวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

0
466

วิทยุการบินฯ พร้อมอานวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เตรียมรองรับเที่ยวบินทั่วน่านฟ้าไทยกว่า 1.1 ล้านเที่ยวบิน/ต่อปี

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.) พร้อมอานวยความสะดวกในการให้บริการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ระบุมีเที่ยวบินรวมจานวน 19,867 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,838 เที่ยวบินต่อวัน มากกว่าปี 2561 ร้อยละ 6 ส่งผลเที่ยวบินปีนี้ทะลุ 1.04 ล้านเที่ยวบิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ถึง 1.1 ล้านเที่ยวบิน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 บวท. ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน ทั่วประเทศในช่วงดังกล่าวจานวน 19,867 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,838 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งวันที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือวันที่ 3 มกราคม 2562 อยู่ที่ 3,163 เที่ยวบิน ทั้งนี้ วันที่28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 สนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 4 อันดับ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 7,561 เที่ยวบิน สนามบิน ดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 5,472 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 2,526 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 1,751 เที่ยวบิน สาหรับสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกระบี่ สนามบินอู่ตะเภา ช่วงปีใหม่มีปริมาณเที่ยวบินลดลงเนื่องจาก มีการปรับลดตารางการบินของ สายการบินพาณิชย์ต่างๆ

ทั้งนี้ บวท. ได้เตรียมแผนอานวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ให้เหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบิน และบริหารจัดการระยะห่างของเที่ยวบิน ประสานความร่วมมือกับ สายการบินโดยรวบรวมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทาการบิน รวมทั้งมีการบริหารจัดการ เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วใน การเดินอากาศแก่ทุกเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม จากความคับคั่งของปริมาณเที่ยวบินอาจเกิดความล่าช้าบ้างในบางช่วงเวลา ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางการบินในเรื่องการจัดกิจกรรมปล่อย โคมลอย โคมควัน พลุ และแสงเลเซอร์ บริเวณโดยรอบสนามบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

นายสมนึกฯ กล่าวต่อว่า สาหรับคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศปี 2562 ภาพรวมจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6 ซึ่งในสิ้นปี 2561 นี้จะมีปริมาณเที่ยวบินถึง 1,040,736 เที่ยวบิน เฉลี่ยคิดเป็น 2,851 เที่ยวบินต่อวัน และในปี 2562 มีแนวโน้มปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 1,100,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยคิดเป็น 3,012 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งขณะนี้ บวท. ได้เตรียมแผนการพัฒนาระบบการเดินอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป