พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่ ก้าวไกล 4.0

0
1429

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาศักยภาพให้เศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนสูง

วันที่ 9 มกราคม 2562ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และให้ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่ประชาชนที่สนใจ SME/OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่การเกษตรกว่า 660,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น ลำไย มะม่วง รองลงมาคือการปลูกข้าว และพืชไร่ เช่น หอมแดง กระเทียม สมาร์ทฟาร์มจึงเป็นนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร รูปแบบการทำเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตร ถือเป็นโครงการที่ดีในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน ซึ่งไทยแลนด์ 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value-Based Economy)ในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ จึงมุ่งเน้นสร้าง นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า การสร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง ก่อเกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง ให้งานหรือผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับคุณภาพการผลิตลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งครั้งนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการสกัดสารจากเซลล์พืช เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์วิมลธนสิทธิ์ และดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้นี้จะขยายผล สร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดลำพูนต่อไป


อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังคงเดินหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 185 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างขนาด 51-200 คน จำนวน 105 แห่ง และสถานประกอบกิจการ SME วิสาหกิจขนาดกลางที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนจำนวน 80 แห่ง สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จำนวน 80,147 คน ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.09 คิดเป็นเงินกว่า 319 ล้านบาท ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ร้อยละ 40.41 คิดเป็นเงินกว่า 127 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ มากกว่า 446 ล้านบาท และสร้างนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉพาะด้านอีกจำนวน 280 คน