รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศพก. และโครงการ 9101 ฯ อำเภอแม่แจ่ม

0
525

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศพก. และโครงการ 9101 ฯ อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ในการนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ,นายธรรมนูญ สนธิคุณ เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล โดยมีนายชุมพล กาวิน่าน ประธานศพก.อำเภอแม่แจ่มให้ข้อมูลว่า ศพก.อำเภอแม่แจ่ม มีกิจกรรมหลักภายในศูนย์ฯ คือการทำไร่นาสวนผสม,การปลูกพืชหมุนเวียนและการเลี้ยงสัตว์ อาธิเช่น ไก่ไข่ ปลา กบ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ภายใน ศพก.ได้ ซึ่ง ศพก.แห่งนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และในปี 2561 ยังได้รับงบประมาณ จากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มาสนับสนุนต่อยอดโครงการอีกด้วย ทั้งนี้รองอธิบดี ยังได้เน้นย้ำให้ ศพก.อำเภอแม่แจ่ม เป็นต้นแบบและตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ในการ ลด การใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตร ของอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่า เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ที่จะไหลลงสู่พื้นที่ในเมือง เพื่อความปลอดภัยแก่พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเมืองอีกด้วย รองอธิบดี กล่าว