รมว.วัฒนธรรม ติดตามความคืบหน้าการผลักดันโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินต้นจามจุรียักษ์

0
505

รมว.วัฒนธรรม เยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานเวียงกุมกาม พร้อมติดตามความคืบหน้าการผลักดันโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินต้นจามจุรียักษ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมองค์การชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามปณิธานพ่อ สู่โบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางชุมชนเวียงกุมกามได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มรถม้ารถราง รวมทั้งการได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนมาสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยได้รับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานสำคัญภายในเวียงกุมกาม รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพวัดช้างค้ำ

สำหรับ โบราณเวียงกุมกาม ตั้งอยู่ในเขตตำบลสารภี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในศักราช 648 หรือ พุทธศักราช 1829 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งความรู้การศึกษาในแบบของเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมและ ศิลปกรรมตลอดจนวัฒนธรรมล้านนาต่าง ๆ

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังสโมสรยิมคานา เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพรุกขมรดกของแผ่นดินต้นจามจุรียักษ์ และได้ร่วมบวงสรวงต้นจามจุรียักษ์ ที่มีเก่าแก่กว่า 100 ปี ซึ่งในขณะนี้ในภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ระหว่างการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนโครงการรุกขมรดกของแผ่นดิน จำนวน 11 ต้น โดยเป็นต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ ขนาดความใหญ่ และเป็นต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ของต้นไม้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการทำป้ายสำหรับให้ข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของต้นไม้ และส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆสู่ชุมชนต่อไป