ทต.บ้านกลางประชุมสำคัญ

0
459

วันนี้ (14 ม.ค.62)เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561, ติดตามโครงการฯและนโยบาย, ประธานแจ้งเพื่อทราบการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี, โครงการจัดกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง , แผนการดำเนินโครงการประกวด “ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น”,แผนการดำเนินงานตามโครงการ “ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย” ในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสำนักงาน/โรงเรียน/ห้องน้ำสาธารณะ และสรุปผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและการดำเนินการจัดเก็บและบันทึก จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562, การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ, กระบวนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น, การติดตามเงินอุดหนุน ประจำปี 2562, สรุปการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562, หารือการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และหารือการโอนเงินรายการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนตำบลบ้านกลาง เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
……………………………….