มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

0
511

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายปกครองที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหาร, สร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคตเกิดการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านกฎหมายปกครอง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคตทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายราชัย อัศเวศน์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นวิทยากรโดยมีผู้บริหารทั้ง 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรกล่าวว่า “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ใช้ในมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพงานได้อย่างแท้จริง”