ส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

0
447

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม งานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63 ตามโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในงานช่วงเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนา , กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีบูชาครู และ พิธีปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี โอกาสนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ แก่ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางได้รับรางวัล ดังนี้
(…)รางวัลสถานศึกษา

  1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงปี 2560
  2. รางวัลสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561
    (..)รางวัลบุคลากรครู
  3. รางวัลครูแกนนำที่ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2561 ระดับประเทศ (นางภณิตา พรมเหลา)
  4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (นางรุ่งนภา มิ่งขวัญใจ)
  5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม (นายธวัชชัย กาวิจา)
  6. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 ปฐมวัย (นางสาวเบญญาภา อุตตระพยอม)
    ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ มีทีมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม โดยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางได้รับถ้วยรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้