จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบ้านกลาง

0
922

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน ,อสม.ตำบลบ้านกลาง, พนักงานเทศบาล และ คณะครู ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ปัญหาสุขภาพตำบลบ้านกลาง ,ระเบียบและวิธีปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพภายในชุมชน ตลอดจนการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา และการฝึกเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน