เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

0
851

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล อาธิ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ,โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.),การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช) ฯลฯ ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่าย ปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่