ประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

0
382

วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามรายชื่อครัวเรือน, สถานประกอบการ และบริษัทฯ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหม่ เป็นต้น สืบเนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะได้ออกตรวจประเมินและคำนวณค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยคิดอัตราครัวเรือน ห้องพัก ซึ่งคำนวณห้องจากที่มีผู้เช่าอยู่จริง และสถานประกอบการขนาดเล็กให้คิดคำนวณกรณีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร คิดเป็น 30 บาท ถ้าเกิน 20 ลิตรให้เก็บเพิ่มในอัตรา 30 บาท ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและประเมินขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบันและเพื่อพิจารณาและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยมีคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง