สแกนทุกตำบล เชียงใหม่เร่งตั้ง เครื่องวัดมลพิษ

0
783

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งช่วยหน่วยงานภาครัฐ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศคุณภาพสูงให้ครบ 205 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนฤดูหมอกควันจะมาถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ชี้หากเกิดภาวะวิกฤติหมอกควันจะสามารถรายงานผลคุณภาพอากาศได้อย่างแม่นยำเป็นรายชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในทุกๆ ปีตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน ภาคเหนือตอนบน จะมีภัยคุกคามประจำฤดูกาล มักจะเรียกกันว่า เป็นฤดูกาลที่ 4 ที่นอกเหนือจากฤดูทางภูมิศาสตร์ที่มีฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน แล้วจะมีฤดูที่ 4 เพิ่มขึ้นมาอีก คือ “ฤดูหมอกควัน” ช่วงเดือนดังกล่าวจะทำให้สภาวะอากาศขมุกขมัวตลอดวัน ทัศนวิสัยหรือการมองเห็นไม่ดี บางครั้งเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ ต้องบินกลับ รถยนต์ต้องเปิดไฟหรี่ขณะวิ่งบนถนน ส่งผลให้ในภาคเหนือมีผลกระทบด้านสุขภาพ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง สาเหตุคือการเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่ราบและที่ดอน การเผาขยะ การเผาพื้นที่ไร่หมุนเวียนในที่สูง เพื่อเตรียมการเพาะปลูก การเผาป่า ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ เช่น ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และหมอกควันข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะมีการเผาป่าและเตรียมการเกษตรมากขึ้น ปัญหาหมอกควันดังกล่าวมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ศ.นพ.ขวัญชัย กล่าวต่อว่า จากปัญหาหมอกควันดังกล่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยชัยงใหม่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยได้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนอันดับแรก มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เซนเซอร์ขนาดเล็กซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นควัน PM10, PM2.5 และ PM1.0 แบบ real time ให้ครบ 205 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการติดตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1 เครื่อง คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณฝุ่นควัน PM10, PM2.5 และ PM1.0 เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศจากจุดตรวจวัดดังกล่าวทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่รายชั่วโมงจากจุดตรวจวัดทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์และ Application ในโทรศัพท์มือถือ แปลผลดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่ และแจ้งเตือนประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเป็นรายชั่วโมง แจ้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ อาศัยข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศในการสื่อสารและส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการเผาขยะ และช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวังชุมชนของตัวเอง