ช่วยพัฒนาฝีมือชาวเมืองพ่อขุนเพิ่มมูลค่าผลิต”งานปักผ้า”เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างเงิน

0
730

จาก”งานปักผ้า”ฝีมือและภูมิปัญญาที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติรอบตัวของชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ช่วยในการพัฒนาฝีมือเพิ่มมูลค่าผลิตเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานได้ไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทีจังหวัดเชียงราย ท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่วยในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผ้าปักให้สามารถนำผ้าปักมาออกแบบทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ในชีวิตประจำวันให้มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการผลิตกระเป๋า เพื่อสามารถเพิ่มตลาดในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะทำให้เกิดอาชีพและเกิดรายได้อย่างยั่งยืน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนาฝีอแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า (Product design from embroidery) ระยะเวลาฝึก 30 ชม(5 วัน) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ให้กับกลุ่มอาชีพปักผ้า จากชุมชนต่างๆๆ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยให้ความรู้ด้านการปักผ้า การใช้วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบลวดลาย การให้สีสันและฝึกปฏิบัติการปักผ้าเพื่อให้ได้ชิ้นงาน จากวิทยากร อ.นิธี สุธรรมรัก เป็นเวลา 3 วัน จากนั้น นำชิ้นงานผ้าปักที่ได้มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน จากวิทยากร อ.พิมพา คำพับ ดีไซน์เนอร์อิสระและที่ปรึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เวลา 2 วันทำให้ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ได้สวยงามตามความต้องการและยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านที่สนใจได้อีกด้วย

นางอทิตยา กิมโสม, นางณิชาภา เตรียมแรง, นางสาวขัตติยา สำเภาทอง และนางนิตยา เครือจินจ๋อย แกนนำกลุ่มอาชีพชุมชนการเคหะนครลำปาง เข้ารับการฝึกอบรม สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า จากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ตัวแทนกลุ่มได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถ ได้แนวคิด เทคนิคและวิธีการปักผ้าลวดลายต่างๆ และสามารถนำผ้าที่ปักเสร็จแล้วมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนการเคหะนครลำปางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานที่เคยทำอยู่แล้วเพื่อจำหน่าย เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เสื้อพื้นเมือง กระเป๋าผ้า เป็นต้น

นางอนงค์วรรณ ขันทะลี ครูฝึก จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ซึ่งจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการในการออกแบบการปักผ้าลวดลายต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเอาผ้าที่ได้จากการปักนั้นไปออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ได้ ตามแนวคิดในการสร้างแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้ สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มประชาชนตามแนวชายแดน และสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋า กระเป๋าใส่สมุดโน๊ต เสื้อ เป็นต้น ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับตนเอง และประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน

สำหรับกลุ่มอาชีพที่สนใจการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โทร.053-777471-5