เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0
827

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

โดยในวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพนิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางเกษรา อุดมพันธ์ เกษตรอำเภอแม่แตงและคณะ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ บ้านป่าข้าวหลาม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่