อบรมให้ความรู้แก่ราษฎร ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด

0
623

เมื่อวันที่ผ่านมา พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน ได้แก่ บ.เกาะ หมู่ที่ 5,บ.ลวงใต้ หมู่ 8 และ บ.ป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ข.เชียงใหม่ ตามโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน บ้านป่าสักน้อย หมู่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ฯ โดยมี น.ส.โสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ.ป่าสักน้อย เป็นวิทยากรประจำศูนย์ฯ ให้ความรู้และนำการดูสาธิตการปฏิบัติภายในศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ขยายผลออกไปใน วงกว้าง ขับเคลื่อนความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการเรียนรู้หลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ ให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ในการนี้มีประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่

1. แนะนำหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.

2. วิทยากรประจำศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้ดังนี้
2.1 หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 สรุปได้ 3 ประการ คือด้าน สมอง ด้านใจ และด้านร่างกาย
2.2 การอธิบายทฤษฎีปลาทองที่ทำให้คนเรารู้จักคำว่า หลง หลุด รอด และหลุดพ้น/เศรษฐกิจพอเพียงคือการปฏิบัติอย่างไร
2.3 คุณธรรม ตนเองรอด คนอื่นรอด และการคิดนอกกรอบ
2.4 ผักเชียงดาพารวย โดยการแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย ได้แก่ ชาผักเชียงดา
ข้าวแต๋นผักเชียงดา โดนัดผักเชียงดา
2.5 เยี่ยมชมการสาธิตเกษตรผสม บริเวณศูนย์ฯ เช่น การผลิตข้าวไรท์เบอรี่ – ข้าวเหนียวกล้อง 3 สี การปลูกผักเชียงดาลงดิน – ลงกระถาง การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง การปลูกมะนาว การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ การปลูกพืชสวนชนิดต่างๆ เป็นต้น

ผลการการจัดกิจกรรมประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่มีโครงการฯ นี้มาให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะนำไปพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับครอบครัว รวมทั้งจะทำการขยายผลให้กับราษฎรรายอื่นๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านตนเองต่อไป