กรมป่าไม้ ร่วมกับ วปรอ.4010 จัดกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

0
1071

กรมป่าไม้ร่วมกับคณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4010 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้คนในชุมชนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพันธ์ ประธาน วปรอ. 4010 และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ และประชาชนบ้านเวียงด้ง ร่วมกันปลูกต้นยางนาจำนวน 300 ต้น ซึ่งกรมป่าไม้ได้เพาะพันธุ์จากต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (สายเก่า) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ในประเทศภายในปี 2580 พร้อมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ป่าที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง หมู่ 11 เป็นป่าชุมชนแห่งแรก…. ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ขายที่ดินทำกินของตนเองให้กลุ่มนายทุน ต่อมาทางราชการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าดังกล่าว และได้ผลักดันให้มีการนำพื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของอำเภอหางดง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1,920 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันดูแล รักษาเพื่อป้องกันการรุกล้ำผืนป่า จนสามารถฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ในปัจจุบัน