โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP

0
3759

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ได้รับมาตรฐาน อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแก่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ กล่าวว่า “ในการทำเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของพืชผักอินทรีย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน นอกจากนั้นยังตอบสนองการขับเคลื่อนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ Maejo GO Eco University รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากแปลงผลิตพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย อีกด้วย

โรงคัดบรรจุของมหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งมาแต่ปี 2558 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งการติดตั้งครุภัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐานผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ ทั้งนี้เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจำหน่าย ตามมาตรฐานของ GMP พร้อมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เป็นอย่างดี

ในปี 2561 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตเลขที่ 50-2-09561 และยังผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) TAS 9023-2007 และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) TAS 9024-2007 ตามมาตรฐาน Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งโรงคัดบรรจุฯแห่งนี้สามารถรองรับผลผลิตอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตัดแต่ง คัดบรรจุ การเก็บรักษารวมถึงการจำหน่ายในตลาดตามมาตรฐานสากลสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วโลก”

เกษตรกรและหน่วยงานเอกชนที่สนใจจะใช้บริการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 5040