โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง

0
678

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” และ “คนบ้านกลางลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” “แยกก่อนทิ้งใช้หลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,หน่วยงานราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชน ,โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ,กลุ่มพลังมวลชน , ผู้ประกอบกิจการ และตลาดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดขยะ และการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัย ในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ,เป็นหน่วยงานต้นแบบในการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย ,ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือวัสดุอื่นในการบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะภายในชุมชน ,ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และ ทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จะต้องมีการจัดการขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกให้ครบ 100% โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว จึงได้ชมการแสดงรณรงค์คัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง ชุด Baby No Foam จากเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตลอดจนรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการขยะและสถานการณ์ปริมาณขยะของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้บรรยาย และการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ขยะในประเทศไทย นโยบายประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง”ประชารัฐ”ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยตัวแทนจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ,การบรรยายหัวข้อเรื่องการทำปุ๋ยหมัก และขยะอินทรีย์ จากตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ,การบรรยายการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ,การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ,การสร้างศูนย์การเรียนรู้จากขยะชุมชน ตลอดจนการระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณขยะภายในชุมชน โดยตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน