เปิดรับสมัครแล้วโครงการ “อบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 62”

0
1268

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อนขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้าอบรมในหลักสูตรศิลปะต่างๆ ระหว่าง 11-22 มี.ค. นี้ ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจัดอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ก็เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะทางปัญญา ส่งเสริมความเจริญทางความคิด ได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ มองเห็นความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มีมากมาย อาทิ ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ได้ฝึกเทคนิคการวาดภาพ ได้ลงมือวาดภาพจริง ได้มุมมองทางด้านศิลปะและนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง

การเปิดอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 62 ในครั้งนี้ ทางคณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ได้แก่- หลักสูตรศิลปะทั่วไป (อายุ 5 ปี)- หลักสูตร ศิลปะเบื้องต้น (อายุ 6-8 ปี)- หลักสูตร ศิลปะเบื้องต้น (อายุ 9-12 ปี)- หลักสูตร คอมพิวเตอร์ กราฟิก (อายุ 9-12 ปี)ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้แก่- หลักสูตร โฟโต้คิดส์ (อายุ 9-12 ปี)

หลักสูตร การขับร้องประสานเสียง (อายุ 9-12 ปี)- หลักสูตร บัลเล่ย์ (อายุ 5-12 ปี) – หลักสูตร คัฟเวอร์ แด๊นซ์ (อายุ 5-12 ปี)- หลักสูตร ยิมนาสติกลีลา (อายุ 5-12 ปี)

ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 1,800 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียน-อาหารว่าง) วิทยากรโดย อาจารย์ นักวิชาการช่างศิลป์ และนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม โครงการนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-21880 หรือ 064-5153558 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และ facebook.com/คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่