รวมพลังเพื่อผู้หญิงในวันสตรีสากลประจำปี 2562

0
526

ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในงานวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และคุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งานวันสตรีสากล จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้กับผู้หญิงไทยได้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมในสังคม ซึ่งนอกจากจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นแล้วนั้น ภายในงานยังมีการแสดงสุดพิเศษเพื่อให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถมากมาย อาทิ การแสดงชุด “ฟ้อนฮ๊อก” จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล และการแสดงชุด “บูม บูม” จากเครือข่ายผู้หญิง

รวมทั้งยังมีองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน อย่าง กรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, มูลนิธิรักษ์ไทย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, ชมรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มาออกบูธให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสตรีในงานนี้อีกด้วย