24 มีนา ชาวเชียงใหม่ร่วมใจใช้สิทธิ 08.00-17.00 น.

0
429

เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภา อาทิตย์นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นต้นไป


หลักฐานที่ใช้การแสดงตนเลือกตั้ง ส.ส.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)ฯลฯ
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. การสมัคร ส.ส. ส.ว. สถ. ผถ.กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นข้าราชการการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาพฝ่ายการเมือง เป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ระยะเวลาการจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี แต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ถ้าผู้มีสิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง

คูหาเปิด 8.00-17.00 น. พกบัตรประชาชนไปด้วย

คูหาเลือกตั้งเริ่มเปิดตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น และอย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทางหรือ “พาสปอร์ต” ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย