RUN ร่วมแสดงผลงานวิจัย 28 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

0
551

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN) เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “RUN FORWARD : MOVING THAILAND FUTURE” จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง: ท้าทายวิจัยไทย” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยวิจัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย“RUN FORWARD : MOVING THAILAND FUTURE” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ผู้เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 28 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย และ 10 คลัสเตอร์วิจัย ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และพิเศษสุด ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. มีการจัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง: ท้าทายวิจัยไทย” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการเสวนาในหัวข้อ “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง: ท้าทายวิจัยไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย  เปิดเผยว่า “ปัจจุบันนักวิจัยและงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทุนวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนลักษณะการทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่ยังไม่รวมศูนย์ส่งผลให้ยังไม่ก่อให้เกิดแผนโครงการใหญ่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way ”

ทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง: ท้าทายวิจัยไทย”  ในจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และช่วยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จนเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการต่อไป