ราชบุรีจัดโรดโชว์สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่

0
613

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี “นายชยาวุธ จันทร” มอบหมายให้ นายพินิจ เจริญเร็ว
เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดราชบุรี เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน-สร้างแบรนด์-พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์-เพิ่มช่องทางจำหน่ายและขยายตลาดสู่ภูมิภาคตั้งเป้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้วิสาหกิจชุมราชบุรี สู่ความยั่งยืน-สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าของดีจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานและร่วมงาน และมีผู้บริหารศูนย์การค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรร่วมพิธีเปิดงาน

นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการ Road Show สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี เป็นโครงการภายใต้การปฏิบัติราชการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี เนื่องจาก เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ขึ้นเพื่อเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์/บริการของวิสาหกิจชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด ที่สำคัญส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพได้ร่วมนำสินค้าแสดงและจำหน่าย

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชนกว่า 50 แห่งเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมีการบริหารจัดการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการตลาด ซึ่งมีแผนงานส่งเสริมช่องทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญเป็นความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่สะท้อนมาจากเวทีการจัดประชาคมและจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาคี พบว่าประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนได้แก่ การขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อเกิดเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี