หนี้ครัวเรือน-การเมือง เป็นปัจจัยเสี่ยงท้าทาย ต่อภาวะศก.ภาคเหนือ

0
578

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรก ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ชี้ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือยังไม่กระทบภาพรวมท่องเที่ยวมากนัก ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยตามการผลิตหมวดเครื่องดื่ม และการลงทุนภาคเอกชนยังลดลงตามภาคการก่อสร้าง ขณะที่ความท้าทายในระยะต่อไปคือ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้ง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ด้านภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การเมืองก็ยังเป็นปัจจัยที่ท้าทายที่ทำให้เศรษฐกิจไทยและภาคเหนือไปต่อได้ดีหรือไม่อย่างไร

นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ตามผลผลิตมันสำปะหลังและปศุสัตว์เป็นหลัก สำหรับปริมาณอ้อยโรงงานลดลงเนื่องจากเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงก่อน ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ด้านราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากราคาอ้อยโรงงาน ราคาข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง ตามราคาในตลาดโลก ขณะที่ราคาปศุสัตว์ขยายตัวทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ จากการปรับลดการผลิตหลังราคาตกต่ำมาต่อเนื่อง


ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยหมวดเครื่องดื่มกลับมาลดลงในไตรมาสนี้หลังจากขยายตัวมากในช่วงก่อน ทางด้านผลผลิตหมวดเลนส์และชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลดลงตามวัฏจักรของสินค้า ขณะที่ผลผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในช่วงต้นไตรมาส โดยเฉพาะในสินค้าประเภทแผงวงจรรวมสำหรับยานยนต์ตามความต้องการส่งออก และหมวดอาหารเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น


ภาคการท่องเที่ยว เร่งตัวจากไตรมาสก่อน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนในช่วงตรุษจีน นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นขยายตัวดีเช่นกัน เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย ส่วนหนึ่งจากการเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งสนามบินเชียงใหม่และเชียงรายทำให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival นอกจากนี้ ตลาดประชุมสัมมนายังขยายตัวดีทั้งจากภาครัฐและการประชุมอาเซียน ด้านผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือยังไม่กระทบภาพรวมท่องเที่ยวในไตรมาสนี้มากนัก สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาคการท่องเที่ยวสำคัญยังขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักแรม และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่


การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวและกระจายตัวหลายหมวดสินค้า ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรยังขยายตัวได้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเพิ่มกำลังซื้อในกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ด้านการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนขยายตัวจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ สำหรับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ชะลอตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากในเดือนมกราคมของปีนี้ ส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 2.6 ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดครุภัณฑ์ของหลายหน่วยงาน อัตราการเบิกจ่ายสะสมไม่รวมงบกลาง (ต.ค.2561 ถึง มี.ค.2562) อยู่ที่ร้อยละ 53.6 ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนเล็กน้อย

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีลดลงร้อยละ 3.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากภาคก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงในกลุ่มอาคารพาณิชย์ โรงแรม และบ้านเดี่ยวนอกเขตเทศบาล เช่นเดียวกับเครื่องชี้ประกอบอื่นหดตัว ได้แก่ ยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ อย่างไรก็ดี การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวเล็กน้อยจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นในธุรกิจขนส่ง ขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกปรับลดลง

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะไก่แช่แข็งผลจากผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางส่งออกไปจีนผ่านท่าเรือในภาคกลางแทนเพราะสะดวกและต้นทุนต่ำกว่า การส่งออกยางลดลงตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า สำหรับสินค้าส่งออกอื่น เช่น เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร หดตัวตามค่าเงินจัตที่อ่อนตัวต่อเนื่อง มูลค่านำเข้าในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 14.0 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ


เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดเนื้อสัตว์ หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และผักสด อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 การจ้างงานขยายตัวตามการจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรหดตัว

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดคงค้างเงินฝากของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีจำนวน 1,228.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยขยายตัวในส่วนของเงินฝากภาครัฐที่พักไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและชดเชยเงินฝากที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างสินเชื่อสถาบันการเงิน 1,326.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการเกษตร


ขณะที่ระยะต่อไปของเศรษฐกิจภาคเหนือมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง รวมถึงแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ส่วนความท้าทายคือ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้ง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ด้านภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นหนี้สินของประชาชนยังมีมากขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้การเมืองก็ยังเป็นปัจจัยที่ท้าทายที่ทำให้เศรษฐกิจไทยและภาคเหนือไปต่อได้ดีหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตามรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาสานดำเนินการต่อก็มีส่วนสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน