กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จัด Lanna Expo 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน

0
69044

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวงาน “Lanna Expo 2018 “ ที่ nimman convention centerชั้น 5 โรงแรม U nimman เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จัด “Lanna Expo 2018 “ 22 มิ.ย.นี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกำหนดจัดงานล้านนาเอ็ก ซ์โป 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนานน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อาทิจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานล้านนาเอ็กซ์โปร 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านแสดงจำหน่ายสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ อาทิสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป,งานหัตถกรรม,การศึกษา,ล้านนา 4.0 ,อาหารและเครื่องดื่ม,กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว,กิจกรรมด้านสุขภาพ Health&Wellness และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ซึ่งนโยบายสาคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 11 ข้อนั้น ในประเด็นที่ 6 ได้ให้ความสาคัญในการ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2561 -2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้าลงทุน และการค้าขายชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบูรณการดาเนินโครงการ ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดแสดงที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo ) สำหรับเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านการค้าการลงทุน การเกษตร และด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป