เชียงใหม่จัดงานสิ่งแวดล้อมโลกปี62 หวังหยุด หมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

0
415

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environmentday) องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในทุกภาคพื้นที่ของโลกได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลกที่ นับวันจะถูกทําลายโดยชาวโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลจากการทําลายเหล่านี้เป็นผล พวงที่กระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่การดําเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตจากวิกฤตในด้าน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

สําหรับประเทศไทยนั้นได้มีส่วนในการช่วยให้ความร่วมมือใน สหประชาชาติ (UN)เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ ของการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติ (UN) กําหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ Beat Air Pollution “WE CAN’T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR” หยุด หมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเมืองสําคัญของภาคเหนือ การขยายตัวของเมืองและ จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีทําให้สิ่งแวดล้อมต้องรองรับมลพิษจากกิจกรรมของเมืองอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันปัญหาขยะกําลังส่งผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหา หลักเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่ามีการใช้วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการบริโภค อย่างฟุ่มเฟือยเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นพลาสติกโฟมรวมถึงวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ หลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดความเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2562 โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป