ทต.สุเทพเปิดศูนย์บริการคนพิการ

0
913

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานสมาคมฯเลขที่ 186/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(เข้าซอยข้าง สนง.เทศบาลตำบลสุเทพ) โดยมีนายสุภัสสรณ์ จรรยา ประธานศูนย์บริการคนพิการ นำคณะกรรมการบริหาร องค์กรคนพิการ ชมรม กลุ่ม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในชุมชนเข้าร่วมงาน


สำหรับ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กร ด้านคนพิการ (ISO) ในระดับดีมากจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เนื่องจากเป็นองค์กรที่ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่งเสริมการปรับปรุง-สร้างรถเข็น รถจักรยานยนต์คนพิการ และช่วยพิทักษ์ปกป้องสิทธิคนพิการที่มีผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านคนพิการให้มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนางานด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ต่อมาได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

หลังจากนั้นได้ปรับปรุงสถานที่ จัดสร้าสำนักงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดต่อบริการแก่คนพิการ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือคนพิการ ตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ให้คำปรึกษาหารือหรือช่วยดำเนินการเรื่องการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 2.เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3.เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 4.เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือ-อุปกรณ์ตามความต้องการ/จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และ 5.เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ


ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงดอยสุเทพแห่งนี้ มีการผลิตรถเข็น รถจักรยานสามล้อโยก รถจักรยานยนต์สำหรับคนพิการ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการแต่ละบุคคล ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่โทร 053-283659 เปิดทำการทุกวัน 8.00-17.00 น.หยุดวันอาทิตย์.