ถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle “อลังการหัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา พร้อมกิจกรรมมากมาย”

0
754

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงานงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรมสร้าง การรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินภายใต้โครงการยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ห้องนกยูง ชั้น 3 เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามรถ มีชื่อเสียงเสียงเป็นที่ยอมรับ

อย่าง ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม มช. รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Ecodesign) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าคณะทราปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม) และนายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ดีไซน์ไดเรกเตอร์ บริษัท นิวอาไรวา จำกัด

อีกทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ยังสามารถสมัครคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด ในการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลอีกด้วย แบ่งออกเป็น 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 10,000 บาทและโชว์ผลงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร สามารถดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ที่ เพจ facebook หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม Liftstyle

โดยนางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวในการเป็นประธานในพิธีว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินของกิจกรรมภายในโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขินให้กับกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ 15 ราย รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือก จากการผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขิน จำนวน15 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ และพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (กลางน้ำ)

ต่อเนื่องด้วยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขินอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวนอย่างน้อย 2ชิ้น/ราย อีกด้วยในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโครงการ กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน นั้น ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรมที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรม ที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาลและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จึงเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเครื่องเขิน และผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่มองไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) ผ่านการคิดค้นการใช้ งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำได้มาก่อน (New Usage) หรือสร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ใน สายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market)